Keď nechýba snaha a odvaha


Týmto nadpisom chcem v krátkosti načrtnúť s čím sa bolo treba popasovať pri snahe využiť financovanie EÚ pre rozvoj vidieka. V roku 2009 keď financovanie obce bolo v záporných číslach, obec Lúčky splácala penále za zlé finančné krytie akcií vodovod a oprava miestnej komunikácie v rokoch 1995 až 2006. V roku 2009 prišiel na zasadanie zastupiteľstva starosta obce pán Zajak František s návrhom využiť finančné prostriedky, ktoré poskytuje EU na rozvoj vidieka. Po získaní podrobných informáciách o podmienkach možností využitia týchto finančných zdrojov, v čom značnú pomoc poskytol pán starosta Ihring Ján. starosta obce Kunešov a hlavný kontrolór obce p. Ing. Králik Ivan, obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo využiť prostriedky EÚ na opravu kultúrneho domu. Prvým krokom bolo zbaviť sa dlhu, čo sa dalo tým, že starosta obce pán Zajak František požiadal o skrátenie jeho úväzku na 6 hodín. Odmeny sa zriekol aj hlavný kontrolór p. Ing. Ivan Králik ako aj my poslanci OZ. V roku 2010 keď už práce na opravu boli rozbehnuté, v marci vážne onemocnel pán starosta, jeho zastupovaním bol poverený zástupca starostu pán Štefan Filčák. Pracovná neschopnosť starostu trvala až do februára 2011. Po dvoch mesiacoch zastupovania sa pán Filčák zriekol odmeny za zastupovanie. Tým sa podarilo dostať obci zo záporného rozpočtu a obec mohla požiadať o pôžičku na pre financovanie akcie. Vybavovanie pôžičky bolo náročné, veľkú pomoc poskytol starostovi pán Ing. Králik. Veľká vďaka patrí aj pánovi Gondovi. keď jeho firma pokračovala v prácach aj v prípade výpadku financovania za uskutočnené práce. Poďakovať treba aj p.Schmidtovi, ktorý vykonával stavebný dozor. I napriek značnému rozsahu problémov, poslanci obce stáli za svojim starostom a boli ochotní sa zúčastňovať na mimoriadnych zasadaniach obecného zastupiteľstva, ktoré riešili vzniknuté problémy. Napriek všetkým poveternostným a finančným problémom, stavebná firma p.Gondu práce úspešne ukončila v roku 2011, hoci zmluvný termín ukončenia bol r. 2013. Rozsah prevedených prác podľa projektovej dokumentácie na mieste skontrolovala komisia EU, ktorá nezistila žiadne nedostatky v stavebných prácach, ani vo fakturácii prevedených prác atak 18.12.2011 bola stavba skolaudovaná.
V závere tohto stručného zhodnotenia treba poďakovať poslancom OZ menovite p.Štefanovi Filčákovi, Martinovi Kostrianovi. Gabriele Pittnerovej, Jaroslavovi Segečovi st., Cyrilovi Weisovi. Starostovi obce pánovi Františkovi Zajakovi, hlavnému kontrolóvi p.Ing. Ivanovi Králikovi, p.Jánovi Ihringovi starostovi obce Kunešov, stavebnému úradu, stavebnému dozoru p.Schmidtovi, ale najmä stavebnej firme p.Gondu. Poďakovanie patrí aj pánom Milanovi a Martinovi Olšiakovcom a ich cimbalovému orchestru Briliant.
Celú túto retrospektívu končím slovami slovenského príslovia:

„ Kto chce hľadá spôsob, kto nechce hľadá príčinu."


Niekoľko obrázkov


Hlavná stránka | CD Computer Design © Copyright 2011.