Erb obce Lúčky


Historický symbol obce Lúčky poznáme z r.1710.

Je okrúhly s kruhopisom HANNESHAIER . MITL . SIGIL . 1710

V strede pečatného poľa je rozvilinami ovinutý barokový oválny štít s motívom skrížených baníckych kladiviek nad kusom skaly, isto rudy zlata.

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce.

Na tvorbu každého z nich sa vzťahuje osobitné heraldické (náuka o erboch), vexiologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.

S ohľadom na heraldické pravidlá erbovej tvorby, podľa ktorých je potrebné v erbe klásť kov na farbu, či farbu na kov, je vzhľadom na obsahovú náplň erbu najvhodnejšie sfarbenie:

- štít zelený - vo farbe baníkov i vo farbe evokujúcej pomenovanie obce - lúčky

- hrudu - prirodzene zlatú s prihliadnutím na tradície dolovania kremnického zlata

- kovové časti baníckych kladiviek - prirodzene dtrieborné

- rukoväte - zlaté, pripomínajúce farbu dreva.

Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu.

Hlavná stránka | CD Computer Design © Copyright 2011.