Dokumenty na stiahnutie


Komunitný plán obce Lúčky 2023 - 2030.


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lúčky na roky 2023-2030


VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


VZN Emisie.VZN Verejný poriadok.VZN 2020 poplatok za rozvoj.Memorandum nízkouhlíkovej stratégie.Komunitný plán obce Lúčky do roku 2023.Všeobecne záväzné nariadenie obce L Ú Č K Y č. 1/2019 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčky č. 1/2015 o držaní psov na území obce Lúčky
Všeobecne záväzné nariadenie obce  L Ú Č K Y   č. 1/2014 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyVšeobecne záväzné nariadenie obce  L Ú Č K Y   č. 1/2013 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU OBCE Lúčky

Predaj majetku obce priamym predajom

Všeobecne záväzné nariadenie obce  L Ú Č K Y   č. 1/2012 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie obce L Ú Č K Y č. 9/2011 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA OBCE Lúčky


Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčky č. 1/2008 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia obce

CO 1 - AKO SA ZACHOVAŤ PRI MIMORIADNYCH UDALOSTIACH
CO 2 - ČO ZNAMENÁ, KEď ZAZNIE SIRÉNA? (Varovné signály)
CO 3 - ČO ROBIŤ PRI EVAKUÁCII? (Dokument WORD)
CO 3 - ČO ROBIŤ PRI EVAKUÁCII? (Dokument PDF)
CO 3 - ČO ROBIŤ PRI EVAKUÁCII? (Obrázok JPG)
CO 4 - KOLEKTÍVNA OCHRANA - UKRYTIE (Dokument PDF)
CO 5 - ZÁCHRANNÉ PRÁCE (Dokument PDF)
CO 6 - CO organizácia (Dokument PDF)
CO 7 - CO - dopravná nehoda spojená s únikom nebezpečnej látky (Dokument PDF)
CO 8 - Čo robiť pri ohrození povodňami a záplavami? (Dokument PDF)
CO 9 - Čo robiť v prípade teroristického útoku? (Dokument PDF)
CO 10 - Činnosť obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti. (Dokument PDF)
CO 11 - Spôsoby zabezpečenia individuálnej ochrany osôb. (Dokument PDF)
CO 12 - ŠPECIÁLNE PROSTRIEDKY individuálnej ochrany jednotlivca. (Dokument PDF)
CO 13 - Hygienická očista osôb. (Dokument PDF)
CO 14 - Čo robiť pri zemetrasení? (Dokument PDF)
CO 15 - Odporúčaná činnosť starostu obce v prípade vzniku mimoriadnej udalosti. (Dokument PDF)
Karta CO 2010
Plán núdzového zásobovania pitnou vodou
Plán ukrytia
Plán výdaja PIO
Príprava na CO
Režimové opatrenia
Štatút krízového štábu obce
Varovanie obyvateľov a vyrozumenie osôb

Povodňový plán záchranných prác obce


Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalostiPodmienky výkonu volebného práva

Spristupnenie informácií

Upozornenie KR PZ Banská Bystrica

Výzva č 1-2018 na predkladanie žiadostí o udelenie značky

Zásady pre udeľovanie a používanie značky -regionálny produkt Pohronie

Zodpovedne a ohľaduplne na ceste

Žiadosť o udelenie značky - podujatia

Žiadosť o udelenie značky - služby

Žiadosť o udelenie značky - výrobkyHlavná stránka | CD Computer Design © Copyright 2011.